Regulamin sklepu

Regulamin zakupów (w wersji obowiązującej od dnia 8.11.2021 r.)

Sklep internetowy, dostępny w domenie www.dreamswydawnictwo.pl, prowadzony przez DREAMS Wydawnictwo Lidia MIŚ-NOWAK z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Unii Lubelskiej 6a, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej nr NIP: 813-241-43-81, REGON 180019103, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: handlowy@dreamswydawnictwo.pl.

 1. DREAMS Wydawnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie dreamswydawnictwo.pl. zwane dalej SKLEPEM.
 2. Klienci mają możliwość korzystania ze SKLEPU, dokonując rejestracji lub z jej pominięciem. Świadczenie usług w ramach SKLEPU ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze SKLEPEM w każdym czasie poprzez zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@dreamswydawnictwo.pl obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których SKLEP jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku rozwiązanie umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji w SKLEPIE należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a DREAMS Wydawnictwem, której przedmiotem są usługi świadczone przez SKLEP, na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wszelkie czynności tego podmiotu w SKLEPIE może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze SKLEPU oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Wszystkie produkty dostępne w SKLEPIE są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych (z wyjątkiem Outletu) i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych (www.dreamswydawnictwo.pl ) są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie Wydawnictwa (Rzeszów ul. Unii Lubelskiej 6a). Klient ponosi koszty dostawy, gdy kwota zamówienia jest niższa niż 200 PLN. Koszt dostawy dotyczy przesyłek realizowanych na terenie Polski. *Przedpłata na konto: 30249000050000450073606251 (Alior Bank) **kurier – 17.00 PLN ***InPost paczkomat – 15.00 PLN ****Za pobraniem – 19 PLN.
 8. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w SKLEPIE jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest adres Wydawnictwa.
 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów składających się na jedno zamówienie, SKLEP może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w SKLEPIE produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności: *Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym DREAMS Wydawnictwa zamówienie jest przekazywane do realizacji. **Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. ***Za pobraniem – za przesyłkę Klient płaci w momencie jej odbioru. Dotyczy to zarówno zapłaty u kuriera, jak i przy odbiorze zamówienia w sklepie.
 11. Towar wysyłamy do dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku odbioru osobistego przesyłki są gotowe do odbioru następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty lub wg ustaleń indywidualnych.
 12. Towar z wadami lub uszkodzony należy odesłać na adres Rzeszów ul. Unii Lubelskiej 6a lub dostarczyć osobiście do Wydawnictwa.
 13. DREAMS Wydawnictwo odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, na adres e-mail handlowy@dreamswydawnictwo.pl, lub w formie pisemnej na adres Rzeszów ul. Unii Lubelskiej 6a.
 15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SKLEP niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad (nie dotyczy to produktów z kategorii Outlet).
 16. SKLEP rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SKLEP nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. Jeżeli nie ma możliwości wymiany towaru, klient otrzyma zwrot pieniędzy. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego produktu, koszty dostawy ponosi SKLEP. Reklamacji z tytułu rękojmi nie podlegają produkty z kategorii Outlet.
 17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych SKLEPU nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 19. Podane przez Klientów dane osobowe DREAMS Wydawnictwo zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w SKLEPIE wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych.
 20. DREAMS Wydawnictwo może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach strony www.dreamswydawnictwo.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez DREAMS Wydawnictwo, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej dreamswydawnictwo.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 21. Klient przy pierwszym logowaniu w SKLEPIE, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z DREAMS Wydawnictwem.
 22. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 23. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez DREAMS Wydawnictwo w ramach SKLEPU będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, gdzie znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności 25.05.2018

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów.

Jeżeli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: marketing@dreamswydawnictwo.pl

 1. DREAMS Wydawnictwo oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. DREAMS Wydawnictwo oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności DREAMS Wydawnictwo oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. DREAMS Wydawnictwo oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem www.dreamswydawnictwo.pl
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w SKLEPIE jest: DREAMS Wydawnictwo Rzeszów ul. Unii Lubelskiej 6a
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Wydawnictwa DREAMS oraz Sklepu, w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach SKLEPU (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Wydawnictwa DREAMS oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez DREAMS Wydawnictwo informacji o nowościach wydawniczych i akcjach promocyjnych. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez DREAMS Wydawnictwo oraz Sklep i za zgodą Klientów.
 7. W przypadku uzyskania przez DREAMS Wydawnictwo lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony www.dreamswydawnictwo.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Wydawnictwo DREAMS lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 8. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line w ramach usługi PayU za towary nabyte w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
      1. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w SKLEPIE produkty,
      2. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w SKLEPIE sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 9. DREAMS Wydawnictwo oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy DREAMS Wydawnictwo lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez DREAMS Wydawnictwo lub Sklep danych osobowych innemu niż DREAMS Wydawnictwo lub Sklep administratorowi danych.
 10. DREAMS Wydawnictwo oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. DREAMS Wydawnictwo oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. DREAMS Wydawnictwo lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Wydawnictwa DREAMS lub Sklepu. lub też gdy DREAMS Wydawnictwo lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w SKLEPIE naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 11. DREAMS Wydawnictwo stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze strony dreamswydawnictwo.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze SKLEPU, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki mogą Państwo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to Państwo zrobią, zwrócimy otrzymane od Państwa środki. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient.
Aby zrezygnować z zakupu, proszę poinformować nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

Przesyłkę proszę wysłać na adres:

DREAMS Wydawnictwo
ul. Unii Lubelskiej 6a
35-016 Rzeszów

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DREAMS Wydawnictwo
ul. Unii Lubelskiej 6a
35-016 Rzeszów
handlowy@dreamswydawnictwo.pl

Ja …………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu następującej/ych książek:

Autor …………………………………………

Tytuł …………………………………………

Data zawarcia umowy …………………………………………………………….,

Data odbioru ……………………………………………………………………………

Imię i nazwisko …………………………………………………………..

Adres ………………………………………………………………………..

Data ………………………………………………………………………….